Concòrdia deixa la inversió estrangera directa en educació, cinema o robòtica sense impost

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La proposició de llei de modificació de la llei d’inversió estrangera que ha elaborat Concòrdia preveu la introducció d’un impost sobre les inversions estrangeres directes i immobiliàries per “garantir la contribució del capital estranger en el desenvolupament del parc públic de l’habitatge d’Andorra i en el finançament de projectes destinats a promoure la innovació empresarial”. El tipus de gravamen previst es fixa en un 10% de la inversió, però s’hi inclouen algunes excepcions. Així, en el text defineixen diversos sectors econòmics que consideren “d’alt valor afegit” i que no haurien de fer front al tribut. En el grup s’hi inclou: l’educació i ensenyament superior, serveis digitals, salut i benestar, sector manufacturer, investigació i desenvolupament de tecnologia de la mobilitat urbana, indústria cinematogràfica i de la producció musical, indústria aeronàutica, sector museístic-editorial, investigació i desenvolupament en l’ús d’energies renovables (greentech), indústria de la reconversió i tractament dels residus, tecnologia dels drons, sector del la impressió 3D, esports i esports electrònics i la indústria de la realitat virtual, intel·ligència artificial, robòtica, semiconductors, ciberseguretat, nanotecnologia i biotecnologies. [related:articles:1] L’impost es meritaria en el moment de formalitzar la inversió en document públic autoritzat per un notari andorrà i el comprovant del pagament seria un dels documents necessaris per autoritzar la inversió per part del notari andorrà. QUOTES D’altra banda i tal com ja van anunciar, la seva proposta introdueix un sistema de quotes per les inversions estrangeres en immobles que fixa un topall màxim d’immobles que podran ser adquirits per persones físiques i jurídiques estrangeres anualment. Concretament, en el cas de les persones físiques, es recull que no podran excedir de l’adquisició d’una parcel·la de terreny de 500 metres quadrats per la construcció d’un xalet, o de l’adquisició d’un pis, apartament o estudi, o de l’adquisició de dues places d’aparcament. Per a les persones jurídiques, el límit se situa en una parcel·la de terreny de 500 metres quadrats per la construcció d’un xalet, o en dos pisos, apartaments o estudis, un xalet, o l’adquisició de quatre places d’aparcament. En aquest supòsit, a més, es detalla que els immobles haurà d’estar “necessàriament vinculats al desplegament de l’activitat empresarial” i es preveu una ampliació “excepcional i extraordinària” d’aquest límit només si la naturalesa de l’activitat econòmica ho justifica. A més, necessitarà l’autorització prèvia del ministeri competent. ZONES D’EXCLUSIÓ Concòrdia també preveu que tenint en compte els estudis de càrrega que han de dur a terme els comuns es delimitin “zones d’exclusió d’inversions estrangeres immobiliàries”. És a dir, espais on no es permetria l’adquisició d’immobles per part de les persones físiques i jurídiques estrangeres ni el desenvolupament de promocions immobiliàries mitjançant inversió estrangera directa. Els criteris per definir aquestes zones d’exclusió inclouen: la presència d’infraestructures de serveis públics essencials, el valor paisatgístic i la protecció d’ecosistemes i biodiversitat, la presència de béns d’interès cultural i d’immobles inventariats als plans d’urbanisme comunals i la significació cultural. La formació també preveu la creació d’una unitat de control i seguiment de les inversions estrangeres per a qui fixa l’obligació, cada primer trimestre d’any natural, d’haver de presentar un informe relatiu a l’evolució de les inversions estrangeres davant la comissió legislativa d’economia al Consell General. A aquesta unitat també li dona potestat per iniciar d’ofici investigacions i establir sancions i per recomanar al ministeri competent l’acceptació o denegació de sol·licituds d’inversió estrangera. Finalment i pel que fa a les sancions, les lleus (per exemple declarar una inversió o liquidar-la fora de termini previst) suposarien una multa equivalent al 15% del valor declarat de la inversió; les greus (per exemple l’incompliment per part d’un notari de les obligacions de formalització i declaració d’inversions al Registre d’Inversions Estrangeres), una multa equivalent al 30% del valor declarat i les molt greus (com comercialitzar, inclòs l’arrendament, de béns immobles per part de jurídiques estrangeres) comprendran multes equivalents al 50% del valor declarat.