Consultori fiscal

Consultori fiscal

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant número CV0256-2022 del Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF), del 4 d’agost del 2022, en relació amb la venda d’entrades en línia d’esdeveniments esportius, culturals i musicals que s’efectuen a l’estranger.

La societat X té com objecte social, entre d’altres activitats, la compravenda, distribució i intermediació per a la comercialització d’entrades d’esdeveniments esportius o culturals i la realització i organització d’esdeveniments, fires i congressos. L’esmentada societat, esporàdicament, es voldria dedicar a vendre entrades d’esdeveniments esportius, culturals o musicals celebrats, en tot cas, fora del Principat d’Andorra a través de Internet. En aquest sentit, el sol·licitant disposa de contractes a l’efecte amb els organitzadors que l’autoritzen expressament a vendre-les, a particulars i professionals, amb un marge respecte del seu preu d’adquisició.

A la vista del cas exposat i tenint en compte que el consultant vendrà les seves entrades tant a professionals (treballadors per compte propi o societats d’arreu el món, en tot cas ubicats fora del Principat) com a particulars (consumidors finals d’arreu el món, en tot cas ubicats fora del Principat), sorgeixen uns dubtes essencials pel que respecta a l’aplicació de l’Impost General indirecte (d’ara en endavant, IGI) i de l’impost sobre societats.

En referència amb les qüestions relacionades amb la venda d’entrades en línia d’esdeveniments esportius, culturals o musicals que s’efectuaran fora d’Andorra, el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, sobre la consideració de prestació de serveis, a l’article 9 preveu el següent:

«Article 9. Concepte de prestació de serveis

A l’efecte d’aquest impost, s’entén per prestació de serveis tota operació subjecta a l’impost que, d’acord amb aquesta Llei, no té la qualificació de lliurament o importació de béns.

En particular, es consideren prestacions de serveis:

[…]

o) Les operacions de mediació i d’agència o comissió quan l’agent o comissionista actuï en nom aliè. Quan actuï en nom propi i faci d’intermediari en una prestació de serveis s’entén que ha rebut i prestat els serveis corresponents per si mateix.

[…]»

D’acord amb aquest precepte, per a l’aplicació de les regles de localització de les prestacions de servei previstes a la normativa esdevé important diferenciar si en la venda de les entrades la consultant actua en nom propi o bé actua amb caràcter aliè a canvi d’una comissió.

Si la consultant actua en la venda de les entrades com a intermediari amb caràcter aliè a canvi d’una comissió, en aquest supòsit seran aplicables les regles generals previstes a l’article 43.1 i la regla especial prevista a l’article 44.6 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

En aquest sentit, quan el destinatari del servei de mediació sigui un empresari o professional que actua com a tal no establert en territori d’aplicació de l’impost, el servei no es localitzarà en territori andorrà i, en conseqüència, no estarà subjecte a l’impost. Així mateix, si el destinatari del servei de mediació no és un empresari o professional que actua com a tal, sempre que l’esdeveniment no tingui lloc en territori andorrà, el servei de mediació tampoc no es localitzarà en territori andorrà i, per tant, no estarà subjecte a l’impost.

En el supòsit que la consultant actuï en nom propi en la venda d’entrades, seran aplicables les regles especials previstes a l’article 44, apartats 3 i 7.c de la Llei de l’Impost.

En aquest sentit, sempre que els esdeveniments no s’efectuïn en territori andorrà, amb independència de la condició del destinatari (empresari o professional que actua com a tal o no) i del lloc on estigui establert aquest destinatari, el servei no es localitzarà en territori andorrà i, en conseqüència, no estarà subjecte a l’impost.

Quant a la qüestió sobre la deduibilitat en l’Impost sobre Societats de la despesa derivada dels imposts indirectes suportats en l’adquisició i que formin part del preu d’adquisició dels serveis en aplicació de la normativa comptable, seran fiscalment deduïbles a efectes de l’Impost sobre Societats sempre que compleixin les condicions legalment establertes en termes d’inscripció comptable, meritació i justificació documental.

LLEGIR MÉS: https://www.elperiodic.ad/opinio/article/96305/consultori-fiscal