Els joves que demanen canviar les multes per rehabilitació són consumidors d’alcohol o de cànnabis

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Aquest programa és una alternativa a la sanció de multa que s’imposa als menors que han comès una infracció administrativa de consum o tinença de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques. El programa consisteix en una intervenció educativa d’una durada mínima de tres hores i màxima de deu hores i la porten a terme professionals de la psicologia clínica especialitzats en drogodependències, mitjançant sessions individuals informatives i de treball amb el menor i/o els pares o representants legals. Tanmateix, en cas que el professional que duu a terme les sessions del programa detecti que es requereix un seguiment més intensiu o un tractament específic, deriva el menor i el seu representant legal al professional o l’organisme escaient, un cop finalitzat el projecte. L’incompliment del programa suposa l’abonament de la sanció administrativa. Al llarg del 2022, el departament d’Interior i Justícia va rebre un total de divuit sol·licituds per adherir-se al programa alternatiu de rehabilitació per a menors d’edat. De les divuir intervencions efectuades, en disset (94,44%) casos s’ha finalitzat el programa. Les edats dels menors que han seguit el programa el 2022 van des dels 14 fins als 17 anys, i és la franja de 15 i 16 anys la més nombrosa (67%). Del total de sol·licituds, onze (61,11%) van estar relacionades amb la tinença o el consum de begudes alcohòliques i set (38,89%) amb la tinença o el consum de cànnabis. De les intervencions efectuades en el marc del programa, disset (94,44%) es van valorar satisfactòriament i una (5,56%) de manera no satisfactòria. A més, els professionals de la psicologia que han dut a terme el programa van valorar que dos (11,11%) dels menors han requerit d’una atenció especialitzada, motiu pel qual es va fer una derivació a la Unitat de Conductes Addictives (UCA) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Val a dir que nou (50%) dels menors van requerir entre tres i cinc sessions amb el professional, i els altres nou (50%) van requerir entre sis i deu sessions.