Inverteix en salut, inverteix en futur: la biomedicina i la recerca al servei del benestar

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

El sector de la biomedicina i biotecnologia és un camp en ràpid creixement que, segons un informe de la Comissió Europea, va generar un volum de negoci de 4819.000 milions d’euros a la Unió Europea el 2019 i va donar feina a 16 milions de persones. La demanda de productes i serveis en aquest camp creix a causa de l’envelliment de la població i l’increment de malalties cròniques, fet que crea una oportunitat per desenvolupar un nou sector econòmic i social a Andorra. A Europa, el 2020 es van presentar més de 11.000 sol·licituds de patents en el camp de la biotecnologia, el que representa un 7% del total de patents presentades a Europa. La inversió en recerca i desenvolupament en ciències de la vida va créixer un 5,7% el 2019, la qual cosa va portar a nombroses descobertes i innovacions en àrees com la genòmica, la teràpia cel·lular i la medicina personalitzada, entre altres. El benestar en el camp de la salut està evolucionant cap a formes més centrades en la medicina preventiva i la medicina de precisió. La medicina preventiva es basa en la vacunació, l’educació en salut i els exàmens mèdics, mentre que la medicina de precisió utilitza les dades genòmiques, ambientals i clíniques del pacient per proporcionar un tractament personalitzat i precís. El sector de la biotecnologia i de la recerca en salut té com a objectiu millorar la salut pública desenvolupant noves teràpies, medicaments i tecnologies que poden salvar vides. Així mateix, la biomedicina ajuda a prevenir i anticipar problemes de salut, especialment en el diagnòstic precoç de predisposicions genètiques a malalties com el càncer i altres malalties rares. La genòmica, que està guanyant cada vegada més rellevància, permetrà millorar el diagnòstic i tractament dels pacients, adaptant els medicaments a les característiques genètiques individuals. Això és especialment important en persones d’edat avançada o amb patologies cròniques però també amb nadons on pot prevenir l’aparició de malalties. “Per a un petit país com Andorra, amb recursos econòmics i humans limitats, és vital establir aliances internacionals en els sectors de la biotecnologia i la recerca” A més, la genòmica i la biotecnologia poden ser útils per prevenir lesions en esportistes basant-se en la seva predisposició genètica, així com per conèixer les seves capacitats i limitacions, a millorar el seu rendiment. La tecnología de la biòpsia líquida ajuda a detectar el càncer de manera precoç i a seguir-ne l’evolució. És possible accedir a la informació genètica de les persones a través d’estudis poblacionals enfocats en grups de risc o bé mitjançant la seqüenciació genètica de nadons en el moment del naixement o fins i tot abans, com per exemple detectant cèl·lules fetals circulants en la mare. La digitalització de la salut, ha de permetre a tots els ciutadans un accés a totes les seves dades, així com la participació dels pacients en les decisions relacionades amb la seva salut mitjançant tecnologies com la intel·ligència artificial, els aparells mèdics connectats o la telemedicina. Cada cop estarem més conectats a la nostra salut i podem participar activament compartint les nostres dades, fer seguiments de salut a través de formularis i interactuant amb el sistema sanitari de forma activa i sota el paraigües de la llei de protecció de dades. Per a un petit país com Andorra, amb recursos econòmics i humans limitats, és vital establir aliances internacionals en els sectors de la biotecnologia i la recerca. Aquests són sectors altament col·laboratius que requereixen aliances entre països i institucions de recerca, tant públiques com privades. Això permetrà a Andorra obtenir recursos, talent i coneixements valuosos que poden potenciar el desenvolupament d’aquestes àrees en el país. A més a més, la col·laboració internacional ofereix l’oportunitat d’incrementar la projecció i el prestigi dels professionals i actors locals, afavorint la seva inserció en xarxes internacionals de recerca i la seva participació en projectes d’alt impacte. Les inversions en salut poden resultar cares, però són imprescindibles per assegurar una societat saludable i productiva a llarg termini. Encara que les despeses inicials puguin ser elevades, aquesta inversió pot tenir efectes positius en la salut de les persones i en la societat en general. A més a més, una millora de la salut de la població pot significar una disminució dels costos sanitaris a llarg termini, així com una millora de la productivitat i la qualitat de vida. És per això que és essencial que els governs i altres entitats privades apostin per les inversions en salut, ja que els seus beneficis van molt més enllà del simple estalvi de diners. D’altra banda, la col·laboració entre el sector públic i privat pot permetre la recerca i el desenvolupament de productes innovadors, així com l’adaptació de les tecnologies existents per a altres aplicacions mèdiques. En aquest sentit, és essencial incentivar la inversió del sector privat en la biomedicina, establint un entorn favorable que faciliti la col·laboració entre empreses i institucions de recerca. Accedir a projectes de recerca europeus és de summa importància, ja que poden ser una palanca per incentivar la recerca, plans de formació i mobilitat de joves investigadors, a més d’aportar finançament per desenvolupar nous projectes i cooperacions internacionals de primer nivell. Garantir un entorn jurídic segur és fonamental per al desenvolupament del sector de la salut i la recerca, tant per a les persones com per a les institucions i les empreses del sector. “Garantir un entorn jurídic segur és fonamental per al desenvolupament del sector de la salut i la recerca, tant per a les persones com per a les institucions i les empreses del sector” Andorra ha fet un important pas endavant en aquest sentit en els darrers anys, desenvolupant un marc jurídic que s’adequa als estàndards legals europeus i que atorga les suficients garanties per a una investigació de qualitat. En la regulació dels drets i deures en el marc de la recerca i la innovació biomèdica no només s’han tingut en compte els drets i els deures que estableix la Constitució i la Declaració Universal de Drets Humans, sinó també els proclamats al Conveni Europeu de Drets Humans i a la doctrina que sobre aquest ha desenvolupat el Tribunal Europeu de Drets Humans, fet que fa palesa la voluntat de participació del Principat d’Andorra en la recerca i innovació biomèdica a nivell europeu i internacional. Els textos normatius en vigor en matèria sanitària i d’investigació biomèdica, com la Llei 34/2018 d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang, la Llei 12/2019, del 15 de febrer, qualificada de tècniques de reproducció humana assistida i la Llei 3/2023, del 19 de gener, de recerca i innovació biomèdica, estableixen les bases d’actuació dels centres de recerca o establiments sanitaris públics o privats andorrans que executen activitats d’investigació biomèdica o genòmica, amb la finalitat de garantir sempre la protecció dels drets dels individus. Els avenços científics dels darrers anys plantegen reptes importants per al dret i per a l’ètica i en aquest sentit el marc legislatiu andorrà esdevé l’eina fonamental per a trobar un equilibri entre els drets dels pacients i les necessitats dels investigadors. Així, la legislació en vigor, regula els mecanismes de foment, planificació i control de la investigació i la innovació amb la finalitat d’aconseguir teràpies eficaces per als pacients i en conseqüència millorar la salut i el benestar de la població. En tot procediment de donació de cèl·lules, teixits, òrgans i sang ja sigui per al seu posterior trasplantament o transfusió a un altre ésser humà o per a l’elaboració d’un medicament de teràpia avançada, és essencial garantir un sistema d’autorització, inspecció i control que vetlli perquè tot el procediment d’obtenció, processament i emmagatzematge estigui executat per personal amb qualificació i formació escaients i la traçabilitat de les mostres sigui reforçada amb procediments d’identificació i decodificació. En aquest sentit, la legislació andorrana regula també la protecció de la salut humana, a l’establir un marc de qualitat i seguretat que comprèn els protocols i els registres necessaris per al desenvolupament d’un sistema de notificació i gestió d’incidents, així com els fonaments ètics que han de regir qualsevol activitat dins de l’àmbit de la biomedicina o la biotecnologia, d’entre els quals destaca la voluntarietat i la protecció del pacient, i amb especial rellevància, la protecció de les seves dades personals. Així, té una especial importància la Llei 29/2021, de protecció de dades personals, donat que en conjunció amb la normativa anteriorment esmentada construeix els marc de protecció de la dignitat i de la identitat de l’ésser humà en qualsevol investigació i innovació biomèdica que pugui suposar la intervenció sobre éssers humans i el tractament de dades mèdiques o genètiques de caràcter personal. A aquests efectes, la lliure autonomia de la persona és el principi rector sobre el qual en deriven el dret específic del pacient d’atorgar i, en el seu cas, revocar el seu consentiment informat. Tot això anterior permet al país establir un entorn legal clar i estable per als actors del sector, i posicionar-se internacionalment com una destinació atractiva per a la inversió i la col·laboració en el desenvolupament de la salut i la investigació.