L’aval per comprar pis exigeix que, pagada la quota, al beneficiari li quedin 2.000 euros lliures

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Així es desprèn del decret publicat aquesta setmana al BOPA i que desgrana les condicions del programa extraordinari d’avals per comprar un habitatge per a residència habitual i permanent. Un pla dotat amb un import inicial de 10 milions d’euros. L’article 3 del reglament desenvolupa els requisits que hauran de complir els sol·licitants que hi vulguin accedir. I un d’ells deixa clar que la seva situació econòmica haurà de ser força còmoda, per dir-ho suaument. En la seva lletra f s’especifica, per un costat, que “la taxa d’esforç de la quota del préstec sobre els ingressos de la unitat de convivència ha de ser com a màxim del 35%”. I, a més, que “la renda disponible després d’obligacions financeres” no pot baixar dels 2.000 euros. Això implicaria que, per a una quota de mil euros, la persona o família demandant hauria d’ingressar 3.000 al mes. [related:articles:1] Altres condicions són que caldrà acreditar un període mínim de residència “legal, efectiva i permanent” al país de set anys i que no es disposa de cap altre bé immoble. A banda, tampoc es podran tenir actius financers el valor dels quals superi el 25% del cost del pis que es vol comprar, que a la vegada com a màxim ha de ser de 450.000 euros. Al mateix temps deixa clar que caldrà exempt de qualsevol mena de deute amb l’administració. Una altra condició és que, lògicament, el pis comprat haurà de ser per viure. Per això, es dona un termini màxim de 12 mesos per entrar-hi. Lògicament, això descarta qualsevol promoció que estigui en marxa i que no pugui estar finalitzada en aquest temps. El fet d’entrar al programa comportarà també que, a l’hora d’escripturar la hipoteca consti l’atorgament de l’aval per part del Govern. Pel que fa a la cobertura de part de les despeses financeres, això suposarà un pagament anual d’un màxim de 3.050 euros per part de l’executiu. Aquesta xifra es mantindrà en els immobles fins a un preu de 350.000 euros. A partir d’aquesta franja, anirà disminuint fins a 2.349 euros. L’article 8 del decret s’estableix que si la persona beneficiària ven o lloga el pis abans de 10 anys, cal tornar el préstec i els interessos subvencionats, “amb una penalització addicional de tres vegades l’import global dels mateixos interessos”, tret que es demostri “una causa de força major”. A partir dels 10 anys, igualment s’haurà de retornar el préstec i els interessos, però sense cap penalització més. En l’article 9 també s’avisa que Govern tindrà capacitat de presentar accions judicials en els casos que no es pagui la hipoteca i, per tant, el beneficiari perdi el pis. “En el cas que per la raó que sigui l’entitat bancària executi l’aval, es reserva tots els mecanismes legals a la seva disposició per reclamar l’import de l’aval executat”, indica la normativa. També s’estipula que “el deute es podrà compensar amb pagaments pendents que la persona beneficiària pugui tenir amb l’administració pública”.