Un de cada deu menors que s’acullen al pla de deshabituació de consums acaben a l’UCA

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

El programa en qüestió constitueix una alternativa a la sanció de multa que s’imposa als menors que han comès una infracció administrativa per consum o tinença de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques. De 18 participacions el 2022 s’ha passat a 47 sol·licituds el darrer anys, segons les dades del ministeri d’Interior i Justícia a les quals ha tingut accés l’Altaveu. Percentualment, el nombre de joves que es deriven a l’UCA es manté força estable. El programa consisteix en una intervenció educativa d’una durada mínima de tres hores i màxima de deu hores i la porten a terme professionals de la psicologia clínica especialitzats en drogodependències, mitjançant sessions individuals informatives i de treball amb el menor i/o els pares o representants legals. Si un professional que duu a terme les sessions del programa detecta que es requereix un seguiment més intensiu o un tractament específic, deriva el menor i el seu representant legal al professional o l’organisme escaient, un cop finalitzat el programa. L’incompliment d’aquest programa suposa el pagament de la multa administrativa inicialment imposada. I encara que poc, dits incompliments, en alguns casos, es donen. El 2023 es van rebre 47 per participar en el programa, quan l’any abans només havien estat divuit; tres de cada quatre casos són per casos d’alcoholèmia Si un professional que duu a terme les sessions del programa detecta que es requereix un seguiment més intensiu o un tractament específic, deriva el menor i el seu representant legal al professional o l’organisme escaient, un cop finalitzat el programa. L’incompliment d’aquest programa suposa el pagament de la multa administrativa inicialment imposada. I encara que poc, dits incompliments, en alguns casos, es donen. Segons les dades d’Interior, durant el 2023 es van rebre rebut un total de 47 sol·licituds per adherir-se al programa esmentat. De les 47 intervencions efectuades, 45 casos (95,75%) van finalitzar el programa. D’altra banda, la franja d’edat dels menors que han seguit el programa l’any 2023 ha fluctuat entre els 14 i els 17 anys, i és la franja compresa entre els 16 i els 17 anys la més nombrosa. Si s’agafen les mateixes dades un any abans, les peticions van ser tan sols 18, com s’ha dit, i només hi va haver un cas que no va arribar al final. Percentualment, el compliment queda lleugerament per sota, amb un 94,5%. Quant a la franja d’edat, hi havia una distribució força equitativa entre els 16 anys, la més voluminosa amb set casos, els 15, amb cinc casos, i els 17 anys, amb quatre casos. Del total de sol·licituds el 2023, 35 (74,47%) van estar relacionades amb la tinença o el consum de begudes alcohòliques, deu (21,28%) van estar relacionades amb la tinença o el consum de cànnabis, i en dos casos (4,25%) van estar relacionades amb la tinença o el consum tant de begudes alcohòliques com de cànnabis. La distribució és molt similar a la d’un any abans, tot i que percentualment pesava força més les qüestions relacionades amb el cànnabis. LES VALORACIONS De les intervencions efectuades en el marc del programa, 40 (85,10%) es van valorar satisfactòriament, cinc (10,65%) de manera no satisfactòria i dos (4,25%) restaven a final d’any pendents de finalització. A més a més, els professionals de la psicologia que van du a terme el programa van valorar que cinc dels menors (10,65%) requerien una atenció especialitzada, motiu pel qual es va fer una derivació a la unitat de conductes addictives (UCA) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Dels 45 menors que van finalitzat el programa, 34 (75,55%) van requerir entre tres i cinc sessions amb els professionals i, els altres 11 (24,45%) van requerir entre sis i deu sessions.