El Govern treu a concurs la gestió de l’escorxador per garantir “una compensació econòmica justa”

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Des de l’executiu s’ha explicat que actualment el servei el du a terme l’empresa concessionària de forma momentània (6 mesos), fins a la nova adjudicació, tal com preveu el contracte vigent. En aquesta ocasió, però, s’ha convocat el concurs en modalitat d’urgència perquè es pugui adjudicar de nou la concessió i alhora s’asseguri la continuïtat de la prestació dels serveis públics que es fan a la instal·lació, que inclouen el sacrifici dels animals de renda de les espècies bovina, equina, ovina i cabrum, el seu feinejat fins a obtenir les canals, així com també el feinejat dels subproductes que se’n poden obtenir (tripes, peus, etcètera). S’ha convocat el concurs en modalitat d’urgència perquè es pugui adjudicar de nou la concessió i alhora s’asseguri la continuïtat de la prestació dels serveis públics que es fan a la instal·lació L’anterior adjudicació, que es va fer el desembre del 2021, preveia que el Govern pagués a la concessionària 266.868 euros anyals, però el contracte no incloïa l’actualització del preu segons l’IPC. Tot i que des de l’executiu no s’ha volgut aclarir qui ha fet la petició de finalització del contracte per poder modificar l’import, el Govern hi ha accedit i s’ha convocat el concurs que recull un valor estimat del contracte de 337.479,96 euros anuals (IGI inclòs). A més, s’inclou una clàusula que preveu una revisió de preus que es podrà fer a petició de l’adjudicatari per l’augment de l’IPC un cop transcorregut el primer període anual d’execució. El nou contracte estarà vigent des de la data de signatura fins al 31 de desembre del 2026 i preveu la mateixa fórmula que l’anterior a partir de llavors: renovació any a any fins a un màxim de 6 anys en total. Entre les clàusules previstes, es detalla que les instal·lacions han de romandre en funcionament al llarg de tots els períodes anuals de la concessió i no poden romandre tancades durant un període superior a deu dies hàbils (quinze dies naturals) al llarg de cada any natural de la durada de la concessió. No obstant això, l’adjudicatari pot modificar aquest període de tancament de les instal·lacions sempre que es disposi de l’autorització prèvia del Govern. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins a les 17 hores del 12 de juny i es preveu que el dia 17 del mateix mes a les 10 hores es procedeixi a l’obertura de les ofertes, que es farà de manera telemàtica.