Els tipus d’interès i el cost de l’habitatge frenen les famílies a l’hora de demanar hipoteques

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Les dades contingudes en la memòria d’Andorran Banking per al darrer exercici tancat evidencien que l’evolució de la inversió creditícia bruta ha estat marcada principalment pels efectes del cicle econòmic i per una prudència més accentuada en la concessió d’operacions de crèdit per part de les entitats els darrers anys. La inversió creditícia a 31 de desembre de 2023 ha estat de 7.428 milions d’euros, un 2% més que l’exercici anterior, bàsicament com a conseqüència dels crèdits llombards de la clientela de banca privada. En un entorn de tipus d’interès elevats, el sector ha intensificat la seva acció per a ser a prop dels projectes de les persones i empreses. Si bé la xifra total d’inversió creditícia a Andorra s’ha mantingut estable al voltant dels 5.000 milions d’euros, s’han formalitzat 664 noves hipoteques a famílies que sumen un import total concedit de 339 milions d’euros, un 9,7% inferior respecte del 2022. Els préstecs nous a empreses (595 milions) i a particulars (113 milions) han estat de 707 milions d’euros, un 5% més que l’any 2022. L’any passat es van formalitzar 664 noves hipoteques a famílies que sumen un import total concedit de 339 milions d’euros, un 9,7% inferior respecte del 2022. Els préstecs nous a empreses (595 milions) i a particulars (113 milions) han estat de 707 milions d’euros, un 5% més que l’any 2022 Els darrers anys, indica l’agrupació bancària, la demanda d’inversió creditícia ha experimentat un creixement limitat per diverses raons, entre elles, el procés de despalanquejament viscut per les empreses andorranes i per la professionalització del sector, que ha portat les empreses a finançar els nous projectes amb els seus fons propis. L’exposició al risc es gestiona i se segueix rigorosament sobre la base d’anàlisis regulars de la solvència dels acreditats i del seu potencial per atendre els pagaments de les seves obligacions, adequant els límits d’exposició establerts per cada contrapart i utilitzant la constitució de col·laterals i garanties a favor de l’obligat. Quant a les garanties, el total d’inversió creditícia concedida amb garanties reals és del 84%. D’aquestes, el 29% són garanties de valors, el 47% garanties hipotecàries i el 8% garanties dineràries. Respecte de la qualitat creditícia, les exposicions creditícies es classifiquen en funció del risc de crèdit en els estrats següents: l’Stage 1 és del 89,5% per a operacions que no presenten increments significatius del risc; l’Stage 2 és del 8,4%, per presentar increments significatius del risc, i l’Stage 3 és del 2,1% per presentar dubtes raonables sobre el seu reemborsament total. La ràtio de morositat a 31 de desembre del 2023 era del 2,1%.