Noves contractacions i l’IPC eleven el pressupost del SAAS a 96 milions

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

Noves contractacions i l’IPC eleven el pressupost del SAAS a 96 milions

Noves contractacions i l’IPC eleven el pressupost del SAAS a 96 milions

La previsió de noves contractacions, algunes de les quals per tirar endavant “projectes estratègics de país”, així com l’impacte de l’aplicació de l’IPC, estimat en un 4,5%, i la diferència entre l’IPC previst per a l’any passat (1,4%) i el que va resultar finalment (3,3%), han elevat el pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària per a l’any vinent fins als 96,3 milions d’euros, un 12,9% més del pressupostat per a aquest exercici.

Així es desprèn de la memòria que acompanya el projecte de comptes per al 2023 de la parapública entrat a tràmit parlamentari al Consell General, que posa de manifest un increment del 9,7% de les despeses de personal, que passen dels 48,3 milions estimats per a aquest any a 53 de cara l’any vinent. 

D’aquests, gairebé un milió servirà per portar a terme fins a 36 noves contractacions i per a l’atorgament d’un complement de responsabilitat. Deu d’aquestes contractacions, a les quals es destina fins a  343.000 euros, corresponen als denominats projectes estratègics de país. Així, pel que fa al projecte de Salut Mental, es preveu incorporar un responsable clínic d’infantojuvenil, un metge especialista en psiquiatria i un especialista en psicologia, les tres contractacions de 40 hores setmanals.

Quant al projecte de creació del nou servei de Medicina de l’esport, es preveu incorporar dos metges, un de 40 hores setmanals i un de 20, i dos infermers, un de 40 hores i un de 10. Així mateix, els comptes preveuen també la incorporació de dos infermers de 40 hores setmanals i d’un administratiu, també de 40 hores, de cara a l’obertura del nou centre de salut de Ciutat de Valls, així com la contractació d’un infermer de 20 hores setmanals per al projecte gestor de casos de cribratge de càncer de còlon.

Al marge dels impactes de l’IPC, entre els 4,6 milions d’increment de les despeses de personal hi ha els 435.000 euros corresponents a la consolidació de les noves contractacions fetes l’exercici 2021 i 380.000 euros més en guàrdies degut al canvi de tipologia de les guàrdies al servei d’Anestèsia i Reanimació, que passen de localitzables a presencials, l’increment d’hores de cobertura de guàrdia del servei d’Envelliments i Salut i Farmàcia, i per l’increment d’un ginecòleg més de guàrdia de localització.

D’altra banda, la inflació i l’encariment de l’energia impacten de ple també en el capítol de despeses corrents de béns i serveis, que augmenten un 17,3% i passen dels 34,8 milions estimats per a aquest any a 40,8, mentre que pel que fa a inversions s’hi preveuen destinar 2,3 milions d’euros. Entre aquestes destaquen la nova versió de la història clínica compartida, l’ampliació de les funcionalitats de l’APP Salut, la nova intranet del SAAS i la recepta electrònica de medicaments.

Quant a infraestructures, i més enllà de les operacions de manteniment, destaca la segona fase del projecte de la creació del servei d’envelliment i salut i l’optimització del Servei de farmàcia que es dividirà en dues unitats de treball per separar la gestió de medicaments de la de laboratori.

Pel que fa als ingressos, el SAAS estima que els corresponents a la facturació dels diferents serveis s’incrementaran un 4,1% respecte d’aquest any i que arribaran a 58,6 milions. D’aquests, 20,7 corresponen a hospitalització, 51, a Urgències, 1,5 a consultes externes i 30,2 als serveis ambulatoris. Quant a la transferència del Govern per equilibrar el dèficit operatiu, s’estima que serà de 35,3 milions, un 31,1% més.

Fins a 814.894 euros per a l’Institut d’habitatge, un 40% més

Després de comptar amb un “pressupost limitat” aquest 2022, l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) comptarà amb una dotació de fins a 814.894 euros l’exercici vinent, un 40% més, segons s’explica en la memòria que acompanya el projecte de pressupost per al 2023 entrat a tràmit parlamentari per l’executiu.

Bona part d’aquest increment, però, se’l mengen les despeses de personal, que es diparen un 175% i passen de 94.7333 a 261.394 euros. Des de l’INH s’explica que al marge de la remuneració dels membres del comitè director i de la plantilla actual (un tècnic i una administrativa), així com de l’aplicació de l’IPC es preveu fer tres noves incorporacions com són un tècnic per assessorar, informar i orientar la ciutadania en matèria d’habitatge, un tècnic per a la gestió del sistema d’informació dels contractes de lloguer, el registre de demandants d’habitatges de protecció pública i les bases de dades i d’un jurista en cap per dissenyar i preparar propostes de polítiques públiques d’habitatge, redactar propostes normatives i participar en l’elaboració del Pla per al dret a l’habitatge.

Quant a les despeses de consums de béns corrents i serveis, augmenten un 31% i ascendeixen fins als 426.500 euros, un increment que s’atribueix en bona part als compromisos de l’INH derivats de la gestió de l’edifici Casa Aristot Mora. Aquest capítol inclou també una partida de 40.000 euros per fer front a les actuacions necessàries per analitzar la situació dels pisos amb baix consum elèctric, a la posada en marxa del sistema d’informació dels contractes d’arrendament i a les projeccions de dades, així com una dotació de 180.000 euros per a la partida d’estudis i treballs tècnics realitzats per empreses, on s’incorporen despeses relatives al suport de desenvolupament social a les persones usuàries de l’edifici Casa Aristot Mora.

La partida per a inversions disminueix un 23,25% i passa de 162.869 a 125.000 euros, entre els quals s’inclou una dotació de 50.000 euros per instal·lar plaques fotovoltaiques a Casa Aristot Mora.

Quant als ingressos, s’espera obtenir fins a 85.700 euros dels preus públics dels habitatges de protecció oficial i fins a 729.194 en transferències del Govern.

 

LLEGIR MÉS: https://www.bondia.ad/economia/noves-contractacions-i-lipc-eleven-el-pressupost-del-saas-96-milions