Govern adapta la normativa sobre les activitats de lleure per a tenir més monitors

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La nova normativa, que substitueix l’aprovada l’any passat, ha estat consensuada amb els Comuns, en el marc de la Taula de joventut, i estarà vigent per a aquesta temporada estival. Entrant al detall dels canvis, a partir de l’entrada en vigor dels nous textos, les persones que disposin del diploma d’ensenyament professional (DEP) d’activitats físiques esportives i de lleure podran exercir com a monitors d’activitats de lleure sense haver de disposar del títol específic en aquesta matèria. No obstant això, per obtenir el títol oficial de monitor d’activitats de lleure, les persones que obtinguin enguany aquest DEP hauran de sol·licitar l’homologació corresponent al ministeri encarregat de la joventut. Les persones de les promocions anteriors al 2023-2024, però, hauran de superar el mòdul de coneixements en l’àmbit de la natura i la muntanya, el mòdul de coneixements en l’àmbit de la salut i la higiene i el mòdul de coneixements en l’àmbit dels recursos educatius d’animació i, posteriorment, sol·licitar la qualificació com a monitor de lleure al ministeri corresponent. També podran exercir com a monitor de lleure aquelles persones que disposin, com a mínim, d’una titulació del nivell 3 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ) dels àmbits educatius, d’intervenció social o esportiu. Pel que fa a les persones interessades a exercir com a responsable de l’activitat de lleure, si no disposen del títol de director d’activitats de lleure, hauran de demostrar una titulació, com a mínim, del nivell 4 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ) en aquests mateixos àmbits. Paral·lelament, per donar resposta a les necessitats de contractació en període de vacances escolars i amb l’objectiu de facilitar a tots els infants i adolescents l’accés a les activitats, es modifiquen les ràtios d’infants a càrrec per a cada monitor. En aquest sentit, la nova legislació estipula la necessitat de comptar, en activitats interiors, amb un monitor addicional per cada deu infants d’edats compreses entre 3 i 11 anys, i un monitor addicional per cada dotze adolescents d’entre 12 i 18 anys. En canvi, pel que fa a les activitats exteriors, es manté la ràtio vigent, que estableix un mínim de dos monitors per activitat. D’altra banda, per tal de garantir que les activitats a l’aire lliure se celebren amb les màximes garanties, els responsables de les activitats que comportin l’acampada durant dues nits o més hauran de comunicar-ho al Departament de Protecció Civil i al Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments i disposar d’una llista de les persones que hi participen, que podrà ser requerida per les autoritats competents. Finalment, el nou reglament addiciona, com a activitats excloses de l’aplicació d’aquest, les pràctiques esportives de caràcter públic desenvolupades per entitats públiques, com és el cas de les federacions esportives, així com les activitats organitzades dins dels centres educatius que es facin fora d’horari lectiu i siguin dirigides per entitats sense ànim de lucre vinculades al centre, com les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes.