La despesa mitjana de les llars creix un 11% el 2021 i se situa en els 38.229 euros

La despesa mitjana de les llars creix un 11% el 2021 i se situa en els 38.229 euros

Agencia inmobiliaria en Andorra todo tipo de propiedades para comprar alquilar o invertir en Andorra

La despesa mitjana de les llars creix un 11% el 2021 i se situa en els 38.229 euros

La despesa mitjana de les llars creix un 11% el 2021 i se situa en els 38.229 euros

La despesa total efectuada per les llars en béns i serveis destinats al consum final ha augmentat el 15,1% durant l’any 2021 en relació amb l’any anterior, segons les dades fetes públiques pel departament d’Estadística, que permeten constatar que la despesa mitjana per llar ha augmentat l’11% i se situa en 38.229 euros anuals, mentre la despesa mitjana per persona s’ha incrementat un 12,9%, fins a arribar a 18.001 euros anuals.

Quant a la distribució de la despesa, destaca habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, amb més del 35%. Els grups aliments, habitatge i transport suposen el 65,5% de la despesa total. Aliments mostra un canvi de tendència i representa el major decreixement, atès que experimenta una reducció de 1,5 punts percentuals respecte l’any 2020, passant de 19% a 17,5% al 2021.

Des d’Estadística es recorda que degut a l’estat d’emergència sanitària derivada de la Covid-19 de l’any 2020, les llars van modificar el seu consum habitual, produint-se una disminució de la despesa, una despesa que el 2021 s’ha recuperat parcialment si bé no ha assolit encara els nivells del 2019 en alguns grups de consum. Així, els grups de la despesa total que presenten una variació encara negativa respecte al 2019 són esbarjo, espectacles i cultura, amb un 6,8% menys, vestit i calçat (-6,2%), hoteleria i restauració (-5,8%) i mobles, estris domèstics i serveis per a la llar (-2,7%).

Respecte a l’any 2020, la despesa total de la població resident al Principat va augmentar l’any 2021 en tots els grups, destacant hoteleria i restauració (55,8%), vestit i calçat (32,9%) i transport (23,1%).

Si s’analitzen per grup de consum els percentatges de la despesa total efectuada al Principat i a l’exterior, quasi tots els grups presenten un pes més alt al Principat que a l’estranger. Entre aquests grups, cal destacar begudes alcohòliques i comunicacions, amb unes despeses dins del Principat superiors al 97% de les totals, respectivament, segons les dades del departament d’Estadística.

L’únic grup amb una despesa a l’exterior superior a l’efectuada al Principat és ensenyament, que ha augmentat del 55,9% de l’any 2017 al 63,3% el 2021. La proporció de despesa realitzada al Principat augmenta només en els grups begudes alcohòliques, tabac i narcòtics (del 96,5% al 97,4%), mentre que s’observa una tendència contrària en la resta de grups.

La despesa al Principat l’any 2021 és un 11,6% superior a la registrada l’any 2020. D’altra banda, el 88% de la despesa de les llars residents l’any 2021 es fa al Principat.

La despesa mitjana per llar al Principat ha augmentat l’any 2021 un 7,7% i se situa en 33.639 euros anuals. Igualment, la despesa mitjana per persona efectuada al Principat ha augmentat un 9,5% i se situa en 15.840 euros, sent el creixement de la població (1,9%) molt inferior en proporció al de la despesa en consum final.

En relació a la distribució de la despesa per grups de consum, s’observa que habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles representa més del 35% de la distribució de la despesa feta al Principat. Els grups habitatge, aliments, i transport suposen el 67,4% de la distribució de la despesa total al Principat.

En analitzar les despeses efectuades al Principat per grups de consum, s’observa que l’any 2021 han augmentat tots els grups de despesa, destacant hoteleria i restauració (38,8%); vestit i calçat (23,6%) i transport (17%).

Els grups de la despesa feta al Principat per la població resident, i que presenten encara una variació negativa respecte a l’any prepandèmia són esbarjo, espectacles i cultura (un 10,8% menys), hoteleria i restauració (9%), ensenyament (7%), vestit i calçat (4%) i mobles, estris domèstic i serveis per a la llar (3,1% menys).

La despesa efectuada a l’estranger ha augmentat el 49,2% respecte a l’any 2020, i la seva proporció en la despesa de les llars residents representa el 12% del total. La despesa mitjana per llar efectuada a l’exterior i també la despesa mitjana per persona augmenten el 44,% i el 46,4%, respectivament, en relació amb l’any 2020.

En la distribució de la despesa fora del Principat, cal notar que els principals grups de despesa a l’exterior, per l’any 2021, són habitatge (32,9%); hoteleria i restauració (13,3%) i aliments i begudes no alcohòliques (10,6%). Pel que fa a habitatge, la proporció ha disminuït 7,8 punts percentuals respecte a l’any anterior, mentre que el pes del grup transport ha augmentat 4,5 punts percentuals.

En comparació amb la distribució de la despesa feta a l’interior del Principat, s’aprecia que el pes de la despesa a l’exterior és superior en els grups hoteleria i restauració, ensenyament, esbarjo, espectacles i cultura i vestit i calçat.

Pel que fa a les despeses per grup efectuades fora del Principat l’any 2021, han disminuït pel grup begudes alcohòliques, tabac i narcòtics (14,6%). En canvi, han augmentat per la resta de grups, destacant els grups transport (233,1%); “vestit i calçat (157,3%); salut (129,7%) i comunicacions (115,3%).

Pel que fa a la despesa fora d’Andorra, els grups de despesa que al 2021 presenten encara una variació negativa respecte al consum del 2019 són begudes alcohòliques, tabac i narcòtics (38,4%); salut (38,2%); vestit i calçat (18,3%); aliments i begudes no alcohòliques (9,4%) i habitatge (1,2%).

L’any 2021, s’observa que el 20% de les llars amb menys despesa destinen el 64% del seu pressupost a béns i serveis dels grups habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles i aliments i begudes no alcohòliques.

Les llars que estan en règim de lloguer i amb menys despesa destinen el 65,6% del seu pressupost als grups habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles ialiments i begudes no alcohòliques. En canvi, en les llars amb més despesa, aquesta proporció és de 32,3%. En les llars que estan en règim de propietat, la despesa en el grup habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles és de 20% en les llars amb menys despesa i de 14,1% en les de més despesa.

Lloguer
El 63,9% de les llars del Principat ocupen el seu habitatge en règim de lloguer. La població en règim de lloguer arriba a 23.933 llars (total de llars 37.451), l’any 2021. S’ha incrementat 1,7% respecte als habitatges en règim de lloguer de l’any 2020. Tanmateix, si comparem la distribució sobre el nombre total de llars del Principat del 2021 segons el règim de tinença de l’habitatge, com s’exposa més endavant, la seva proporció ha passat del 65,1% al 63,9%.

Cal observar que aquest any 2021, hi ha hagut una recuperació del nombre de llars en règim de lloguer que portaven menys d’un any, i que han passat de 591 llars en 2020 a 1.357 al 2021. Segons la distribució de les llars pel temps d’ocupació de l’habitatge, el gruix de les llars es concentra entre els dos i els nou anys. El nombre de llars en règim de lloguer té una distribució segons la grandària de l’habitatge. Aquesta distribució té com a categories més representatives les compreses al rang d’entre 50 i 99 metres. La despesa en concepte de lloguer varia en funció de la grandària de l’habitatge i es pot observar com els preus mitjans de lloguer de l’habitatge de l’any 2021 presenten en general un creixement respecte als preus dels habitatges de l’any 2020 amb la mateixa grandària. Si s’analitza la despesa mitjana de les llars de lloguer per trams de 100 euros, aquesta oscil·la entre 250 i 1.150 euros o més, sent les categories entre 450 i 749 euros les més representades com despesa de les llars en concepte de serveis de lloguer. La mitjana del preu per metre quadrat de les llars que porten menys d’un any a l’habitatge pot expressar el preu d’accés a l’habitatge. S’aprecia un creixement des del 2017 al 2021 amb una variació positiva. Aquesta variació oscil·la des del 22,1% entre els anys 2017 i 2018, el 2,1% entre els anys 2018 i 2020, i un 6,3% entre el 2020 i 2021.

La mitjana del preu per metre quadrat general de cada any, independentment del nombre d’anys de residència al mateix habitatge, és de 8,3 euros, reflex de la despesa en serveis de lloguer de l’habitatge per aquelles llars que ja l’ocupen. D’altra banda, el preu mitjà mensual dels serveis de lloguer de l’habitatge, de totes les llars en règim de lloguer, independentment el temps d’ocupació o la grandària, se situa en 671 euros l’any 2021, la qual cosa significa un creixement del 6,2%, respecte l’any 2020.

L’any 2021, el 82,1% de les llars del Principat estan formades per un nombre màxim de tres membres. Respecte a l’any anterior, han augmentat notablement les llars de dos membres, mentre que s’ha produït un clar disminució de les llars d’un, tres i cinc membres.

La mitjana del nombre de membres per llar és de 2,33 persones l’any 2021, la qual cosa representa una lleugera recuperació, després de la tendència descendent dels dos anys anteriors.

La demografia del Principat està formada majoritàriament, en un 69,8%, per llars sense menors d’edat, és a dir, per llars unipersonals (28,3%), per parelles sense fills (25,9%) i per altres llars sense menors (15,6%). Les llars amb almenys un fill menor d’edat representen el 30,2%. Es considera llar monoparental la llar formada per un sol progenitor legal (pare o mare) que té almenys un/a fill/a menor de 18 anys a càrrec. L’any 2021, les llars d’aquest tipus representen el 5,2% del total.

Propietat
El règim de tinença de l’habitatge principal a Andorra és principalment el lloguer, amb el 63,9% l’any 2021, xifra que ha disminuït respecte a l’any 2020. De la resta de llars destaca l’augment de la proporció d’habitatges en propietat privada totalment pagada o per herència (1,2 punts percentuals). Les llars en règim de propietat representen el 36,1% del total. Pot observar-se una disminució de les llars amb habitatge de lloguer a favor de les llars amb una propietat totalment pagada o per herència.

El 91,3% de les llars del Principat disposa d’un vehicle tipus turisme, mentre que el 12,6% de les llars no disposa de cap vehicle, d’acord amb les dades de l’any 2021. Es pot observar que hi ha una disminució (1,5 punts) de les llars sense vehicle i aquesta disminució s’està produint des del 2020. Augmenta la proporció de llars amb motocicleta o ciclomotor (3,4 punts) i “altres vehicles (0,3 punts). Cal tenir en compte que cada una de les categories mostra el percentatge de llars que disposen del tipus de vehicle esmentat i, per tant, una mateixa llar pot figurar en més d’una categoria.

L’any 2021, el 21% de les llars disposa almenys d’un habitatge secundari, mentre que el 79% no en té. Respecte a l’any 2020 ha disminuït el nombre de llars amb habitatge secundari en 3,3 punts percentuals. La majoria dels habitatges secundaris dels residents es troben a Espanya, amb el 70,6% del total, seguida de Portugal, amb una proporció del 21,8%.

A l’últim cal destacar que la cobertura sanitària més utilitzada per la població (93,5% de les llars) és la que ofereix la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), encara que el 71,3% de la població també opta per una assegurança privada i/o per sistemes de seguretat social estrangers. Es pot observar que a l’any 2021 es manté la cobertura de la mútua privada respecte a l’any 2020, mentre els sistemes de seguretat social estrangers han disminuït 0,6 punts percentuals, i la CASS ha augmentat lleugerament.

LLEGIR MÉS: https://www.bondia.ad/economia/la-despesa-mitjana-de-les-llars-creix-un-11-el-2021-i-se-situa-en-els-38229-euros